Keane

203 Lyrics found
A Bad Dream (Spanish translation)
A Bad Dream (French translation)
A Bad Dream (Dutch translation)
A Heart To Hold You (French translation)
A Heart To Hold You (Dutch translation)
Again And Again (French translation)
Allemande (French translation)
Allemande (Dutch translation)
Atlantic (French translation)
Atlantic (Dutch translation)
Bedshaped (German translation)
Bedshaped (French translation)
Bedshaped (Italian translation)
Bedshaped (Dutch translation)
Better Than This (French translation)
Black Burning Heart (French translation)
Black rain (French translation)
Broken Toy (French translation)
Broken Toy (Dutch translation)
Call Me What You Like (French translation)
Can't Stop Now (French translation)
Can't Stop Now (Dutch translation)
Closer Now (French translation)
Crystal ball (Spanish translation)
Crystal ball (French translation)
Crystal ball (Dutch translation)
Day Will Come (French translation)
Disconnected (French translation)
Emily (French translation)
Everybody's Changing (Spanish translation)
Everybody's Changing (French translation)
Everybody's Changing (Italian translation)
Everybody's Changing (Dutch translation)
Fly To Me (French translation)
Fly To Me (Dutch translation)
Hamburg Song (French translation)
Hamburg Song (Dutch translation)
He used to be a lovely boy (Dutch translation)
Is It Any Wonder (Spanish translation)
Is It Any Wonder (French translation)
Is It Any Wonder (Dutch translation)
Leaving So Soon (French translation)
Let It Slide (French translation)
Love Is The End (French translation)
Maps (French translation)
Maybe I Can Change (French translation)
More Matey (French translation)
My shadow (French translation)
My shadow (Dutch translation)
Nothing In My Way (Spanish translation)
Nothing In My Way (French translation)
Nothing In My Way (Italian translation)
Nothing In My Way (Dutch translation)
On a day like today (French translation)
On a day like today (Dutch translation)
On The Road (French translation)
Perfect Symmetry (French translation)
Pretend That You're Alone (French translation)
Sea Fog (French translation)
She Has No Time (French translation)
She Has No Time (Dutch translation)
She Opens Her Eyes (French translation)
Silenced by the night (German translation)
Silenced by the night (Spanish translation)
Silenced by the night (French translation)
Silenced by the night (Italian translation)
Silenced by the night (Dutch translation)
Snowed Under (French translation)
Snowed Under (Dutch translation)
Something In Me Was Dying (French translation)
Somewhere only we know (German translation)
Somewhere only we know (Spanish translation)
Somewhere only we know (French translation)
Somewhere only we know (Italian translation)
Somewhere only we know (Dutch translation)
Spiralling (French translation)
Spiralling (Dutch translation)
Stop for a minute (German translation)
Stop for a minute (French translation)
Stop for a minute (Dutch translation)
Sunshine (French translation)
Sunshine (Dutch translation)
The Frog Prince (French translation)
The Frog Prince (Dutch translation)
The lovers are losing (French translation)
The lovers are losing (Dutch translation)
The Starting Line (French translation)
The Way You Want It (French translation)
The Way You Want It (Dutch translation)
Thin Air (French translation)
This Is The Last Time (French translation)
This Is The Last Time (Italian translation)
This Is The Last Time (Dutch translation)
Try Again (French translation)
Try Again (Dutch translation)
Untitled 1 (Afrikaans translation)
Untitled 1 (French translation)
Untitled 2 (French translation)
Walnut Tree (French translation)
Walnut Tree (Dutch translation)
Watch How You Go (French translation)
We might as well be strangers (Spanish translation)
We might as well be strangers (French translation)
We might as well be strangers (Italian translation)
Wolf At The Door (French translation)
You Are Young (French translation)
You Don't See Me (French translation)
You Haven't Told Me Anything (French translation)
Your Eyes Open (French translation)