Maaike Jansen

Piter Wilkens & Maaike Jansen - knoopkes Dutch translation lyrics

Your rating:

Knoopkes

Veertien waren we of vijftien, 
Ouder zijn we beslist niet geweest
Jij was bij je oom en tante, 
Ik weet het allemaal nog goed

Het was zomer en ik fietste 
Steeds jullie huis voorbij
Jij zat in de tuin en lachte
Ik was stapelgek op jou

Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw
Knoopje één, verlegen probeerde ik wat uit
Knoopje twee, jij gaf mij zomaar een kus
Knoopje drie, ik had het bijna niet meer
Maar bij het vierde moest ik wachten tot de volgende keer
Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw

`s Avonds dan waren we samen, wat was het spannend elke keer
Stiekem langzaam steeds verder, elke avond een knoopje meer
En ik voelde me zo gelukkig, ik was zo wijs met jou
Ik liet je maar wat aanrommelen oh de tijd die vloog voorbij
Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw

Knoopje vijf, voorzichtig nam ik de draad weer op
Knoopje zes, jij was mijn eigen lieve pop
Knoopje zeven, ik had het bijna niet meer
Maar bij de achtste moest ik wachten tot de volgende keer

Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw
Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw

Toen jullie oom ons betrapte, was ons avontuur voorbij
Twaalf van de vijftien
Verder ben ik niet gekomen bij jou

Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw
Knoopje negen, ik aaide eventjes door je haar
Knoopje tien, nog nooit ging ik zover met jou
Knoopje elf, ik had het bijna niet meer
Maar na het twaalfde kwam er nooit meer een volgende keer

Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw
Je had een bloesje aan met knoopjes, vijftien knoopjes klein en blauw

knoopkes

Fjirtjin wiene wy of fyftjin
Âlder ha wy grif net west
Do wiest by jim omke en muoike
'k wit it allegear noch bêst

It wie simmer en ik fytste
Hieltyd jim hûs foarby
Do siest in 'e tún en lakest
Ik wie stapelgek op dy

Hiest in bloeske oan mei knoopkes
15 knoopkes lyts en blau
Knoopke 1, ferlegen prebeare ik wat út
Knoopke 2, do joechts my samar in tút
Knoopke 3, ik hie it suver hast net mear
Mar by 't fjirde moast ik wachtsje oan't de oare kear
Hiest in bloeske oan mei knoopkes
15 knoopkes lyts en blau

Jûns dan wiene wy tegearre
Wat wie it spannend elke kear
Stikem stadich justjes fierder
Elke jûn in knoopke mear

En ik fielde my sa lokkich
En ik wie sa wiis mei dy
Do liest my mar wat piele
Oh de tiid dy fleach foarby

Knoopke 5, foarsichtig naam ik de tried wer op
Knoopke 6, do wiest myn eigen leave pop
Knoopke 7, ik hie it suver hast net mear
Mar by 't achtste moast ik wachtsje oan't de oare kear

Doe't jim omke ús trapearre
Wie ús aventoer foarby
Tolve fan de fyftjin
Fierder bin ik net kaam by dy

Knoopke 9, ik aaide eefkes troch dyn hier
Knoopke 10, noch nea gie ik mei dy safier
Knoopke 11, ik hie it suver hast net mear
Mar nei 't tolfde kaam der noait mear in oare kear

(c) Piter Wilkins
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ProActs

Details:

Released in: 1993

Language: Dutch

Translations: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found