't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - domistiek en leevrancier songtekst

Je score:
Zeg ne kjir oe loat'est'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier (x 2)

Wuk es de kwale van de joaren tneegntug?
Onverskilluggeit, 't feit,
'k aat nog zo gepeist.
De minsn' èn der gin gedag-van
of willn der gin gedag van èn,
W'èn genoeg miserie van oes eign.
En 'k weet ut, 'k ben miskien an 't kakkn,
mô 'k goa mie nie mispakkn
van dizze kji, ge zyt ol vrji.
El, 't e best daj under
niet moe meldn in 't leegre,
wan ge zô jangkn lik Salem Seegre.
Gè sjanse da minister Delcroix
de legerdienst èt ofgeskaft,
of anders aaj j'ol
legerbottn aangepast, ge wierd betast
deur jin of andern sexueel gefrustreerdn
spast die joen zoat deuresjast.
Enfin, 'k goa der mie
mô nie te vele mee bemoein,
wan neffens pèrdn zittn
der mjistol koein die loein.
Oj verstoat wuk dak
doar eigenlik mee bedoele.
Ei, kiek noar ik, makt u nie druk,
'k ôde mjistal 't wôft koele.

En zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Ol dedie die vwor oes
ol geprobeerd èn èn gefoalt,
omdan ze nwois 't ongelwoiflik nivo
van oes èn gaalt.
We flown beter dan
't woatr in de voart,
we doen mirakels die
nwoi jirder zyn verkloard,
deur weetnskappers me nun board
en me fabrin,
't zô keun zyn
da 'k mie loate vaste bindn
an een pale me skerpe pinn voe te beginn
an gewoagde spellekes met andre woordn SM.
yo profetische magnetische
ongelwoiflik energetische tekstn
over boskabôters en twôverheks,
in aksje, 'k overmjister under
in un fraxie van un seconde,
'k zie vrji gèrn de wuvjes
en soertoe min skwône blonde.
Westvlamske hiphop
ge goat er nog van wôrn,
moestuk in joen plekke zyn
'k zô dur mie nie an stwôrn,
laat ut mô tut gie kômmn
en lat ut u bekwôrn, ergernisse es suf
want kan u zenuuwn vermwôrn

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Buzza buzza buzza
buzza buzza buzza
ben kik, domistiek komdier speeln
dus skriv mô joene sjik.
Vuf nuljes e da voe ne gjilln avunt?
Hu hu hu hu hu, un eure bedoeldje
dnjinigstn die an ik kan e de leevrancier.
't moe nog un bitje passn
van we zittn twôpe in 't bestier
van oes bende, we liggn zwô dikkers overende
van ol die pétars dam smôrn tut ip 't ende.
Mô, da kan toch nie vrji zuvver zyn,
kômmn ze mie ton zeggn,
contraorje 'k zô ze godverdomme twôpeleggn,
'k ben groen oljinne me pure weed,
me wuk da'j gie joe moeit
wan da zyn u zaakns niet uh.
'k è interplanetaire,
cardiovasculaire gedachtn
in myn èsems geformuleerd in 't binaire,
'k è wôge voe 'tvulgaire
vannut myn gloazne sère,
min tekstn geevn strwômstwôtn
van onderdust ampère.

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Ge kômdier weere zaagn
med ol onwôzele kôt,
en under stômme vroagn,
lat mie grust of 'kômme vrôt.
't e nie omdak geniaal benne
daj mie môt ambeteern,
van 'k ben der gildig grust in
wuk goa mie dad intresseern.
Uh, ik è tmyne en gie èt uwe,
'k reppe luwe,
'k skudde ruwe lind oovr ik die duwe,
teegn de steunpiloarn van 't établissement,
ôk mô kanne grètn,
van tôn ben kik content.
En 't e nie vô tjin of tandre,
môr ik, ik ben zwô goet,
ge peist va mie tovertrefn,
mô jongne jaggendoet.
Zelfs nie in joen drwômn
of ip joenen besten dag,
'k zal u nbitjen èn van 'k lache were
hahaha.
Domistiek, manjefyk stik antyk
ik ben nog mjir potent
dan tiendûst volt illuttriek.
Stômme flik, it veel blik en drinkt vee bier.
ôj peist van mie te pakkn,
'k daaguu ût, kômmor ier.

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Nederlands

Vertalingen: Nederlands

Komt voor op: En In Izzegem (1998)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden