't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - chance songtekst

Je score:
Chance, en g'è gin chanceChance, en g'è gin chance

gistern woare 'k ik ip een fjistje
bie myn moatn,
't wo doa were vulln bak
en ge weet oe dat da goat.
Nummer elve wos ol ip
en we begonn'n an nummer twowve,
nummer dertiene wos ol grjid,
mô 'k ield'em nog in beroad.

öw met de kji
komt er een mokske vwô mie stoan,
ze zei gif ne kji die joint an mie,
ik ben charlot.
'k gave 'm in eur andn
en ze zei jongne wuk nen grwôtn.
Moest je gôust'èn, moe 'j subbyt
mô nog ne kji langskommn ip myn kot.

'k kwame 'k ik doa binn'n
en weet je gie wuk da ze zei,
ze zei 'k è'j ol zien stoan
in jin of ander boekske.
'k zeije ol vrji goed en wel
mô 'k ben doa were vet mee,
'k stoa ier nû ol vûf menûtn en
'k zie nog niemand zonder broekske.

Gjil zjuste geroan myne beste kameroad,
ge moe nie peizn omda'j succes èt
da 'j mie nû goa binn'n doen.
'k zeije ol goed en wel,
woare 't niet van het feit
da 'k ik de grwôtn boas benne,
start mô me myn skoen.

En ton wier 'k wakker
ip myn bedde ip myn kot,
gin prinsesse te bespeurn
en ik peize 't e myn lot.
'k kjikke neffenst mie
en in de plekke van een mokske,
zag 'k buzza ip de grond
me nen vrji grwôte pispot.

Woare 'k môr in Izzegem
aanwezig bie myn lief,
we kostn wandeln langs de Mandel
en pannekoekn gan eetn,
nie verre van myn nonkels,
Vervaecke-Nollet,
in illiktronica en hifi,
zyn 't de beste bie myn weetn.

Chance, en g'è gin chance
Chance, en g'è gin chance

'k èt ier were zwjittn,
't e were zûndagavend,
't e doa nie veel roars an,
nostalgie dad es versloavend.
'k grake der nie van of,
't e zjuste geliek wuk da 'k probere
en 't betert nie me zaagn of met te begoarn
da 'k mie amusere.

Oe e da nû toch meuglik
da ne knappe gast lik ik
ier oljinne zit ip een fjistje,
me neffenst em een vrji skwôn stik.
Mô 'k è nie vrji veel gôuste
voe tegen da wûvje te gan kôutn,
'k ben benauwd van onderût te goan
bie gebrek an smôutn.

Of zjuste van tevele myn beste te zittn doen,
mô da ze moeste weglwôpn
'k zoe mjir blètn of van andzjoen.
'k smôre mie wa moed in
en 'k voele mie narcotisch.
De présence van da mokske
mak mie simpelweg euforisch.

Ze ziet er godver goed ût
en z'es zjust'een twa vôr ik,
'k ben der echt nie vys van,
weh bannink nen dommerik,
da ben 'k ik van gin kantn,
mô jir nen intressantn,
'k kieke neffenst mie
en da wûf es ier gan zantn.

z'e geweun de pist'in,
z'es partie,
z'èt ofgetrapt,
oe kan ne mins zwô dutsn,
'k koste 't ol lang'èn aangepapt,
'k è were myn kanse verkeekn,
'k komme were ne kji te loate,
zjuste vierntwintig en nû nog nie van stroate.

Mô 't e misskien ôu zwô wel
da 'k ik ier achterblûv'ip min jintje,
in kennisse zyn e gjistig,
mô 'k ben nog zwô gèrn oljinne.
En zonder ol die toegevingn
en zonder ol da zaagn,
'k ben liever ip myn gemak
en 'k kanne gerust zyn gjille daagn,

Chance, en g'è gin chance
Chance, en g'è gin chance

'k wete 't da 't gjillemoale
nog zwô slicht nie is,
'k kan nie klaagn
over ongeluk en wôpn van miserie,
mô 'k è soms van die daagn
da 't mie ol tegenstikt,
een byze woater ip myn wôft
en myn kljirn zyn deurwikt.
'k moete me myne velo deur
were en wind,
myne lucht goa nie mji,
'k ben were welgezind.

Myn broek e slekkenat
en ze plakt oe an myn knietjes,
kietekji wien da 't er doar es,
emmo, godver 't zyn de pietjes.
Ze stoppn under nen ooto en ze stappn ût,
ze vraagn wien da 'k benne
en of da 'k myn pasport ne kji kan twôn
Ge goa ne kji j'ne lucht moetn loatn vermaakn,
onwôzel vintje.
Da goat u vrji veel geld kosten
oftwel gif mie een pintje.

Moe 'j ne kji 'n twa weetn,
'k goat ne kji skwôn'ûtjin doen.
De mjister van de stiel e dommestiek,
'j verdient een miljoen galettn,
mô jammer genoeg zie 'k ik doa were nie van,
dad es ier osan zjuste 't zelste,
zjuste 't zelste, 'k kom'er ziek van.
't jinnige da 'k verdien

ô'j verstoat wuk da 'k wille zeggn,
môr angezien da 'j nen ezel zyt
zôu 'k der mie bie nere leggn
da 'j were ne kji nie mee zyt,
ge komt were een joar achtre.
Gie, gie zyt de koe en dommestiek,
d'n dien e de slachtre.

Doe mô were mee met de meute lik gewente,
môr ik doe wuk da 'k wille
lik d'indioans in under tente.
'k è zjuste niemand nwôdig,
'k è genoeg an myn eign.
Dus kom mô niet te dichte
of 'k goa'j an myn degen rijgn.

Chance
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Kristof Michiels, Filip Cauwelier, Serge Buyse

Componist: ?

Publisher: Kinky Star Records

Details:

Uitgegeven in: 1998

Taal: Engels

Komt voor op: En In Izzegem (1998)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden