Piter Wilkens

Piter Wilkens - It Pompeblêdhert

Je score:
Foutbal is sirkus, blydskip, fertriet 
fuotbal is show, fol libben en striid 
wy ha yn it Fean ús sin op jim set 
de rop fan it pompeblêdhert 

Heech leit de latte, grut is 't paroal 
gryp dizze kâns en sjit op de goal 
oan romte wurdt boud, der is grut ferlet 
kom jou ús jim pompeblêdhert 

Yn 'e mande mei elkoar 
Europa yn, yn Abe 's spoar 
de club/ coach fan 't jier komt nei jim ta 
kom spylje mei en siz fan ja 

kearsang: 
Everybody has a pompeblêdhert
Everybody has a pompeblêdhert 
der is mar ien club en it is noait te let 
foar in pompeblêdhert 

Wyt binn' de linen, rûn is de bal 
grien is it fjild, it blêd is oeral 
elk kin de regels en wit hoe 't it heart 
it spul fan it pompeblêdhert 

Elk is hjir wolkom, dus ful yn dy bon 
en priuw ek de sfear fan ús pracht stadion 
it stikt fan de kleuren, ferskil is der net 
it folk fan it pompeblêdhert 

ekstra koepletten: 

De frosken sy kweakje de fjilden wer oer 
sy witte it skoan, 't sit yn de natoer 
fanút elke sleat, in skoander konsert 
it liet fan it pompeblêdhert 

Doet stjoert ferslagen nei Sybren op see 
en beppe de Vries sit thús foar de t.v. 
Mohammed en Klaske, Ludmilla en Fred 
wa hat net in pompeblêdhert? 

Aerosol Sander en Graffity Sven 
binne ek oprjochte pompeblêdfan 
nachts drok yn touw en no stiet op elk sket 
in prachtich moai pompeblêdhert 

1-2 tsjin Utert, dat is net sa'n skea 
want lânskampioen dat wurde wy ea 
ja soms wol it wol en soms wol it net 
kom leau yn it pompeblêdhert
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Hongaars

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden