Twarres Twarres
do Jij
Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Ik kin net fjochtsje
Ik ha gjin swurd.

En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

Doe’t ik dy sei ik hâld fan dy
Wêrom seidest neat werom
Do hâldst fan ien ding
Wat út in fles

En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Do hâldst fan ien ding
Wat út in fles.

En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

(c) Twarres
Als jij nou zegt ik hou van jou
Dan zeg ik dat ook tegen jou
Ik kan niet vechten
Ik heb geen zwaard

En je weet wat ik hebben wil
Waarom geef je me dat niet
Ook al zou je dat hebben
Hou je het mooi voor jezelf

Toen ik zei dat ik van je houd
Waarom zei je dat niet terug
Jij houdt van één ding
Wat uit een fles

En je weet wat ik hebben wil
Waarom geef je me dat niet
Ook al zou je dat hebben
Hou je het mooi voor jezelf

Als jij nou zegt ik hou van jou
Dat zeg ik dat ook tegen jou
Jij houdt van één ding
Wat uit een fles

En jij weet wat ik hebben wil
Waarom geef je me dat niet
Ook al zou je dat hebben
Hou je het mooi voor jezelf

Copyrights

Auteur: Mirjam Timmer
Componist: Mirjam Timmer
Uitgever: EMI Music Netherlands BV

Meer details

Uitgegeven in: 2001
Taal: Nederlands
Beschikbaar op: Stream (2001)

www.muzikum.eu