Twarres Twarres
Fûgelfrij Free as a Bird
Do sjochst eltse dei omheech
Wolst sa graach mei alle fûgels mei
Do hearst stimmen út ‘e steech
Mar se sizze net watst heare wolst

Want dat lytse hert wol it leafst noch dizze dei
Út ‘e stêd en mei de fûgels mei

As hy sliept is hy d’r wer
Yn syn dreamen nimt de wyn him mei
Sjocht hy al syn freonen wer
As hy hjir is is hy fûgelfrij

Do fongst de fisken út ‘e sleat
We makken fjoer do seachst dyn eagen út
Fjouwer oeren seidest neat
Ik wol hjir bliuwe seidest ta beslút

Want dat lytse hert wol it leafst noch dizze dei
Út ‘e stêd en mei de fûgels mei

As hy sliept is hy d’r wer
Yn syn dreamen nimt de wyn him mei
Sjocht hy al syn freonen wer
As hy hjir is is hy fûgelfrij
You look up every day
You want so willingly to be with all the birds
You hear voices from the street
But they don't say what you want to hear

Because that little heart wants the kindest still this day
From the city and with the birds

As he sleeps he is there again
In his dreams he takes the wind with him
He already sees his friends again
As he is here, he is free as a bird

You catch the fish from the creek
We make fire, you saw from your eyes
Four hours you said nothing
I want to stay here, you said your decision

Because that little heart wants the kindest still this day
From the city and with the birds

As he sleeps he is there again
In his dreams he takes the wind with him
He already sees his friends again
As he is here, he is free as a bird

Copyrights

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: Marista

Meer details

Uitgegeven in: 2016
Taal: West-Fries

www.muzikum.eu