Twarres Twarres
wêr bisto Wêr bisto
Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer aon tink
Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer aon tink

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij

Oeh
Hjir bin ik,
Wêr bisto
It is al lang lyn

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik (Hjir bin ik)
Wêr bisto (Wêr bisto)
It is al lang lyn

Hjir bin ik (Hjir bin ik)
Wêr bisto (Wêr bisto)
It is al lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy,
Eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy,
Eltse kear opnij
Eltse kear opnij
When I saw you long ago
What does it really hurt when i think about it again
When I saw you long ago
What does it really hurt when i think about it again

I see you
I hear you
I feel you, everytime again
I see you
I hear you
I feel you, everytime again

Here I am
Where are you
It is already long ago
Here I am
Where are you
It is too long ago

You are not else then sweet (you are only sweet)
It's that you just don't do/act wrongly
I love you, the way you are
Just that you know that

Here I am
Where are you
It is already long ago
Here I am
Where are you
It is too long ago

You are not else than sweet/you are only sweet
It's that you just don't do/act wrongly

I love you the way you are
Just to let you know

I see you
I hear you
I feel you, everytime again
I see you
I hear you
I feel you everytime again
everytime again

Copyrights

Auteur: Mirjam Timmer
Componist: Mirjam Timmer
Uitgever: EMI Music Netherlands BV

Meer details

Uitgegeven in: 2001
Taal: Nederlands
Beschikbaar op: Stream (2001)

www.muzikum.eu