Thomas Helmig

Thomas Helmig - W Biegu lyrics

Your rating:

Znowu to samo

Znowu biegnê bo coÅ“ ci¹gle ka¿e biec

Chcia³abym bardzo

Choæ na chwilê zobaczyæ ciê

Biegnê za szybko

Gubi¹c po drodze wszystko co jeszcze wa¿ne jest

Nic siê nie sta³o

Mówi¹ ci co mijaj¹ mnie

Niezwyk³a to si³a jest

Niesie mnie coraz dalej od ciebie

Nie mogê zatrzymaæ siê

Jestem ju¿ za daleko dlatego wo³am ciêTo ja

Zatrzymaj mnie

Lepiej póŸno ni¿ wcaleCi¹gle siê dziwiê

¯e tak niewiele jest tylko moich miejsc

Znowu mnie zd¹¿ê

Nawet do myÅ“li swych przyzwyczaiæ siê

W podró¿y mojej

Miêdzy noc¹ a dniem szybko minê ciê

Bardzo siê bojê

Kiedy zawo³am ciê nie poznasz mnie

Niezwyk³a to si³a jest

Niesie mnie coraz dalej od ciebie

Nie mogê zatrzymaæ siê

Jestem ju¿ za daleko dlatego wo³am ciêTo ja

Zatrzymaj mnie

Lepiej póŸno ni¿ wcale
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found