't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - Zeg ne ké oe laat est lyrics

Your rating:
berichtje an ol de rappers van hjel belgië

goe ge probééért


Zeg ne kjir oe loat’est
‘k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
‘k è gin arloiz’an
Zyj ze were kwyt musskien
‘t goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Zeg ne kjir oe loat’est
‘k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
‘k è gin arloiz’an
Zyj ze were kwyt musskien
‘t goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier


Wuk es de kwale van de joaren tneegntug? Onverskilluggeit, ‘t feit, ‘k aat nog zo gepeist. De minsn’ èn der gin gedag-van of willn der gin gedag van èn, W’èn genoeg miserie van oes eign. En ‘k weet ut, ‘k ben miskien an ‘t kakkn, mô ‘k goa mie nie mispakkn van dizze kji, ge zyt ol vrji.
El, ‘t e best daj under niet moe meldn in ‘t leegre, wan ge zô jangkn lik Salem Seegre. Gè sjanse da minister Delcroix de legerdienst èt ofgeskaft, of anders aaj j’ol legerbottn aangepast, ge wierd betast deur jin of andern sexueel gefrustreerdn spast die joen zoat deuresjast. 
Enfin, ‘k goa der mie mô nie te vele mee bemoein, wan neffens pèrdn zittn der mjistol koein die loein. Oj verstoat wuk dak doar eigenlik mee bedoele. Ei, kiek noar ik, makt u nie druk, ‘k ôde mjistal ‘t wôft koele. 

En zeg ne kjir oe loat’est 
‘k è der gin gedag van 
Zôt ol achter ntwolvn zyn 
‘k è gin arloiz’an 
Zyj ze were kwyt musskien 
‘t goat u ginne zak an 
Domistiek en Leevrancier, 
Buzza en Cauwelier 

Ol dedie die vwor oes ol geprobeerd èn èn gefoalt, omdan ze nwois ‘t ongelwoiflik nivo van oes èn gaalt. We flown beter dan ‘t woatr in de voart, we doen mirakels die nwoi jirder zyn verkloard, deur weetnskappers me nun board en me fabrin, ‘t zô keun zyn da ‘k mie loate vaste bindn an een pale me skerpe pinn voe te beginn an gewoagde spellekes met andre woordn SM.
yo profetische magnetische ongelwoiflik energetische tekstn over boskabôters en twôverheks, in aksje, ‘k overmjister under in un fraxie van un seconde, ‘k zie vrji gèrn de wuvjes en soertoe min skwône blonde. Westvlamske hiphop ge goat er nog van wôrn, moestuk in joen plekke zyn ‘k zô dur mie nie an stwôrn, laat ut mô tut gie kômmn en lat ut u bekwôrn, ergernisse es suf want kan u zenuuwn vermwôrn 

Zeg ne kjir oe loat’est 
‘k è der gin gedag van 
Zôt ol achter ntwolvn zyn 
‘k è gin arloiz’an 
Zyj ze were kwyt musskien 
‘t goat u ginne zak an 
Domistiek en Leevrancier, 
Buzza en Cauwelier 

Buzza buzza buzza buzza buzza buzza ben kik, domistiek komdier speeln dus skriv mô joene sjik. 
Vuf nuljes e da voe ne gjilln avunt? Hu hu hu hu hu, un eure bedoeldje dnjinigstn die an ik kan e de leevrancier. ‘t moe nog un bitje passn van we zittn twôpe in ‘t bestier van oes bende, we liggn zwô dikkers overende van ol die pétars dam smôrn tut ip ‘t ende. Mô, da kan toch nie vrji zuvver zyn, kômmn ze mie ton zeggn, contraorje ‘k zô ze godverdomme twôpeleggn, ‘k ben groen oljinne me pure weed, me wuk da’j gie joe moeit wan da zyn u zaakns niet uh. 
‘k è interplanetaire, cardiovasculaire gedachtn in myn èsems geformuleerd in ‘t binaire, ‘k è wôge voe ‘tvulgaire vannut myn gloazne sère, min tekstn geevn strwômstwôtn van onderdust ampère. 

Zeg ne kjir oe loat’est 
‘k è der gin gedag van 
Zôt ol achter ntwolvn zyn 
‘k è gin arloiz’an 
Zyj ze were kwyt musskien 
‘t goat u ginne zak an 
Domistiek en Leevrancier, 
Buzza en Cauwelier 

Ge kômdier weere zaagn med ol onwôzele kôt, en under stômme vroagn, lat mie grust of ‘kômme vrôt. ‘t e nie omdak geniaal benne daj mie môt ambeteern, van ‘k ben der gildig grust in wuk goa mie dad intresseern. Uh, ik è tmyne en gie èt uwe, ‘k reppe luwe, ‘k skudde ruwe lind oovr ik die duwe, teegn de steunpiloarn van ‘t établissement, ôk mô kanne grètn, van tôn ben kik content. En ‘t e nie vô tjin of tandre, môr ik, ik ben zwô goet, ge peist va mie tovertrefn, mô jongne jaggendoet. Zelfs nie in joen drwômn of ip joenen besten dag, ‘k zal u nbitjen èn van ‘k lache were hahaha. 
Domistiek, manjefyk stik antyk ik ben nog mjir potent dan tiendûst volt illuttriek. Stômme flik, it veel blik en drinkt vee bier. ôj peist van mie te pakkn, ‘k daaguu ût, kômmor ier. 

Zeg ne kjir oe loat’est 
‘k è der gin gedag van 
Zôt ol achter ntwolvn zyn 
‘k è gin arloiz’an 
Zyj ze were kwyt musskien 
‘t goat u ginne zak an 
Domistiek en Leevrancier, 
Buzza en Cauwelier

Zeg ne kjir oe loat’est 
‘k è der gin gedag van 
Zôt ol achter ntwolvn zyn 
‘k è gin arloiz’an 
Zyj ze were kwyt musskien 
‘t goat u ginne zak an 
Domistiek en Leevrancier, 
Buzza en Cauwelier
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found