't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - 't hof van commerce lyrics

Your rating:
Ei, giedoa, moe'j ne kji 'n twô weetn ? 
'k goa ne kji 'n twô zeggn, 
g'oad ier nie gezeetn, aa'k ik ier nie gewist, 
ge vold'achterover,'t e nie pover, 
leverancier, de bekokstover.  
Stoefbuzze nummer jin, lik gin jin, 
ge wit me wuk da'k bezig benne, 
en da dômji myn industrie droit ip vulle toern,
lik ip Holland, woarin dan zin tasse soepe roern, 
da wit'j ip vwôrand. 

Kom ier bier e 't beste bier van België, 
wuk zegd'je, 't e gin woa, zy'j gie nie beskoamd, 
ze zôn u moetn vangen en in de nette smytn,
ge kent tôn nie ip myne skwône kop skytn, 
è'j 't gwôrt ?, mô jongne toch, 
wuk goat dad'ier zyn de, ge werkt ip myn zenuwn, ge zyt nen ambetanterik,
kiek noar ik ô'k bezig benne teegn gie, laffe salami, 
'k skipp'u me myn skoen van ier nô Walibi, en were, 
'k visere, ol de die die wok mô jinne kji in myn ne weg lwôpn, 
goan ginne moetn kwôpn, 
de leverancier vangk slachtoffers met wôpn, 
begin mô weg te lwôpn, 
ô'j buzza goa zien strwôpn.  

Wuk ist dih vintje, noa wuk zit je zwô te loern,
est noa mie da'j zit te kiekn, 
vind je mie mieskien ne stoern? 
Kiekt je noa myn gat ô'k mie stûpe 
voe mynne stylo ip te roapen, da 'k liete volln, 
beh joag, ge moe nie probeern van nen droi te geevn 
an 't feit da 'j zat te gaapn ût d'oekn van j'nwôgn, 
zuk nen drwôgn, èk ik nog nie dikkers teegn gekoomn in myn leevne, 
drwôge, mô drwôge, 't es ter godver nog nie neevne,
en ge meugd'ûtskjin me mie te playbacken, 
stiksken achterdoendre, 'k è'j ier te stekkn 
en 'k skippe ip u skeen tût da'j vul zit me blauwe plekkn, 
de reuvn vliegn in 't ronde, vette dikkenekkn,

Wyder zyn 't hof van commerce, de micro in oes pwôtn, 
ongelwôflikke stwôtn, steekn w'ût,
't hof van commerce, gjille daagn bezig, 
geliek wuk da ter komt, wyder skjin niet ût

Wyder zyn 't hof van commerce, de micro in oes pwôtn, 
ongelwôflikke stwôtn, steekn w'ût,
't hof van commerce, gjille daagn bezig, 
geliek wuk da ter komt, wyder skjin niet ût

Sucker-MC's zôn ze godver moetn kort steekn, 
voe 'n gjil ende, bachtn slot en grendle, 
nie van Wôstende, mô van Izzegem, 
kommn de best'artystn, 
ge moe nie peizn van mie ier een bitje te zittn tystn,
è'j da goe verstoan, 
ge moe nie willn lwôpn vwô da'j subwôrt kan goan, 
è'j da wel goed deure, 'k ben weg oe d'achterdeure, 
't zie mie niemand lwôpn ô'k me myne velo wegskeure 
noar andre contreien en noa verre horizontn, 
geliek woa da 'k noa toe goa, ze zien mie gèrn kommn.  
Ze zeggn doar e buzza, nû goa'm oes amuseern,
de zji goat ût mekoar, da 'k ip 't gemak kan passeern.  

Ei, zeisezeisezeise en de reste goa'k nie zeggn, 
'k goa nog oltyt deure, myn grenzn goa'k verleggn, 
de mjiste minsn zyn nie ip d'wôgte van de activiteitn 
en de feitn van de zake, 'k zette myn dûmn in under kaakn, 
beh joak, ik ben de zeune van myn moedre, 
ze noem Vervaeke en 'k make da iederjin content is 
ûtgenoomn d'n deen die verwend is en nie consequent is. 
Want doa ôude 'k ik mie nie mee bezig, 
de boekskes da 'k ik leze, 't zyn vrji intressante, 
't verhaal van ne zwarte panter, mô 't e ne lanterfanter, 
wuk es ter ambetanter dan een pûste in u neuze, 
'k weet ut een meuze, ge zôut tôn best kiekn voe joen jongen 
en 'k trekke de grysde rwôk in myn longn. 
Wuk e den biename voe Cauwelier, 
gjil zjûste geroadn, 't e de Levrancier

Wyder zyn 't hof van commerce, de micro in oes pwôtn, 
ongelwôflikke stwôtn, steekn w'ût,
't hof van commerce, gjille daagn bezig, 
geliek wuk da ter komt, wyder skjin niet ût

Wyder zyn 't hof van commerce, de micro in oes pwôtn, 
ongelwôflikke stwôtn, steekn w'ût,
't hof van commerce, gjille daagn bezig, 
geliek wuk da ter komt, wyder skjin niet ût

En 'k skryvve myn tekstn tussn de soep' en de petattn,
tussn pot en pinte, zy'j nie welgezind dih ? 
Ik anders wel, 'k ben in myne goein,
'k zoeke gin spel, 'k will'een bikke stoein. 
Iederjin ip den dansvloer springd'omwôge, 
ô'j da nie zie zittn moe'j nie roar doen da'k Vwôge teegn gydre, 
in brussle me moatn en sympatisantn en aanverwantn, 
eh joak, 'k zitte were met een bitje snot in myn neuze,
dus 'k snûte, 'k steke myne zakkndoek noa bûtn deur de rûte, 
en ô'j nie froi zyt steke 'k u kort in de mûte, tûte. 

D'n dommestiek es ip boane noa d'n top van de wèreld, 
de kèrel, de specialist, 't e nen diern, 
ge moe nie vele viern, en skjid ût me zwô te tiern, 
zyn da nû maniern?  è'j da nû nog geweetn?
g'è geskeetn, ge zyt vergeetn, 
ge moet 't mô weetn, ût het wôge ût het erte, 
'k zie'j weglwôpn in de verte. 
'k zie'j gèren goan, den doad is ier gedoan, 
myn vijandn zyn gesneuveld, g'èt goe gwôrt, g'èt verstoan
Da'j 't verstoan èt, è'j 't verstoan.
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Kristof Michiels, Filip Cauwelier, Serge Buyse

Composer: ?

Publisher: Kinky Star Records

Details:

Released in: 1998

Language: Dutch

Appearing on: En In Izzegem (1998)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found