't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - izzegem lyrics

Your rating:

Ik ben geboorn in Izzegem,stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'èn veel stroatn en w'èn veel groen

Ik ben geboorn in Izzegem,
stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'èn veel stroatn en w'èn veel groen

'k wete nog ô'k kljinne woare, 'k speeld'ig ip de stroate,
me de twji Nico's en 'k kan naar tyd vergoate.
Verdomme oliek, 't e zwô lange leen,
'k rji me mynen BMX, 'k a reuvn ip myn skeen.
Beh joak, 'k è weerol ne nieuwn bie in de moak,
oe loater ip den avond, oe grwôder de voak.
Ôlachtern an nen ooto angt'er nen trekaak.
En eigentlik neme 'k wraak bajaak.

Lûstert, 't moe ne kji gedoan zyn da 'j in myn zaakn snûstert en geld verdûstert.
'k ben da beu, nondedzjeu,
'k skiet'in een colère,
'k goa joe ljilikker dan ljillik moakn lik Jacques Vermeire.

Wôst, West, Izzegem best,
Izze"weed" groei beter me de kunstmest van den boerenbond ût de stroate van den BLO,
'k rie rapper dan ne Porche me mynen beste vélo.

Wyder zyn hardcore ip oes maniere,
we werk'n an oes tekstn lik de krekel en de miere,
'k versiere, XX ip nen avond, Hectoor is 't aliere?
Weed e nie voe niet, 't e kweet nie oe diere.
Diere ?

Dad es een feit, ge moe ze zelve kwjikkn,
'k aat u toch nog zwô gezeit an den tillefong oe 'k u gist'rn belde,
ge stông geweldig, zot, g'èt oeliek gin kinders in de keldre?

Kristof Spriet e vrji teegn de weed,
oe'j em ziet, pakt u gewère en skiet,
recht'in zyn ol, de kogels zyn gin brol,
't zyn der van den Army Shop, ze kost'n twjidûst bolln.

Ik ben geboorn in Izzegem,
stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'èn veel stroatn en w'èn veel groen

Ik ben geboorn in Izzegem,
stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'èn veel stroatn en w'èn veel groen

Gie wietn, gie klunten, gie'n ezel,
ge zyt ne pezewever, 't lig ip myne lever, gie strever,
weh joat, 't ang myn klwôtn ût, skid ût, laffe pût, onwôzeln tût,oeweh !

Dad es ier nû ol mjir of vjirtien daagn an een stik
da zelfste liedje met ol die mietjes die peizn dan ze beter keun repp'n dan ik,
den Dommestik, ik, Buzza, de pykenyk, met illutriek voyagere 'k ik ip myne tillufriek,
let ip de mymyk, myn oanzichte, myn mûle, myn froete, myn tote, myn wôft,
vraag'ut an de Leverancier oe'j mie nie gelwôft.

Bie da'j nû twyfelt of èrselt, ge keun 't er nie an doen,
da 'j te stom zyt vôr woi 't eetn, te lomp zyt vôr een twad te weetn.
Goat dad ier gedoan zyn, of deurt dad ier nog lange,
ge zyt gie zekers zot vint, peis je da 'k ik vange ?

Ik ben geboorn in Izzegem,
stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'èn veel stroatn en w'èn veel groen

Ik ben geboorn in Izzegem,
stad van bustels en skoenn Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'èn veel stroatn en w'èn veel groen
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Kristof Michiels, Filip Cauwelier, Serge Buyse

Composer: ?

Publisher: Kinky Star Records

Details:

Released in: 1998

Language: Dutch

Appearing on: En In Izzegem (1998) , Niemand Grodder (2018) , Niemand grodder - De onuitwisbaere culturele erfenisse van (2018) , Niemand grodder - De onutwisbaere culturele erfenisse van (2018)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found