't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - Gie Teegn De Wereld lyrics

Your rating:
de belle goat
'k ben onmiddelyk paroat
en tout vanolles in stoat
bútn teekn van veroat
of jin of ander laffn doad
gemotiveerd deur hoat
ik zalle my oastn
vour ieverst e twoastn
mynnen oasm 't ounderdrukkn
lik Sadam en Osama
dood en vermoord
niet te verelpn me krukkn
en nog platter dan ne pút
ounder nen oto
me stjin in de kofer
tout sause
gereduceerd
't zyn volske
die zoun probeern
te dictatoriseern
en in kampn concentreern
vermetele
in de guiotinne
de kop of
vols lik margarine
van de kub of
smit'n in vitesse mister Tsjechov

de belle goat inderdoat
mo ik doe niet oopn
ik ben te leeg
't moe niemand zien
'k ben weg gekroopn
of weg gevloogn
ik ben ne veugel in de lucht
mo 'k storte neere
mynne vleugel angt vul me bucht
nog ne kji merci
beter teegn gy
de golf van Mexico
overspoeld me smèèrlaprie
of weet je't nie mji
zestien miljoen liters in zji
voe vúf moandn an e stik
iederen dag iedere kji

en in u onderbroek
kykt je ton ip facebook
gin nieuwe moatn èn
in uzzen outlook
ge voelt et ankomn
en g'oud u nie mji kloek
nu kommn der troantjes é
pak mo joene zakdoek

en in u onderbroek
kykt je ton ip facebook
gin nieuwe moatn èn
in uzzen outlook
ge voelt et ankomn
en g'oud u nie mji kloek
nu kommn der troantjes é
pak mo joene zakdoek

nog ne kji
of twji
et stikt nie nauwe
ik komme 's nachs
deur de schauwe
ol et meubilair
'k verzet et gauwe
mynne styl i rauwe
en ounverdund
voe de kluntn die't nie wist
garantie word j'ontvoerd en vermist
ze kunn nie ol zo machtig zyn lik ik
't zou prachtig zyn mo wik
woa zyn ol d'MC's 
m'oorn ol joarn ginne kik
'k è ondertussn zes LP's ingeblikt
en olljine mor ip't beste gemikt
de rooze ofgescootn ip diverse momentn
de meute ipgezweept in ol de zoaln en tentn
myn ryms blúvn angn lik de stekkers ip broamn
Buysse i mynne noame en rappn i mynne foam

't is oltyd e twodde
en't zal oltyd e two zyn
geef my speculoos marseping en mandarinn
en chuclaatne vintjes
en ne speelgoed tring
ne leevnsechte barby
juste in eurne string
want ik ben ne broavn
bykanst hjil't joar
'k wille ne leernen andscoe
en liever nog e poar
en oak ik mo jin andoe
kykt iderjin roar
'k wille ne vélo út bamboe
nu vulle kop oar

en in u onderbroek
kykt je ton ip facebook
gin nieuwe moatn èn
in uzzen outlook
ge voelt et ankomn
en g'oud u nie mji kloek
nu kommn der troantjes é
pak mo joene zakdoek

en in u onderbroek
kykt je ton ip facebook
gin nieuwe moatn èn
in uzzen outlook
ge voelt et ankomn
en g'oud u nie mji kloek
nu kommn der troantjes é
pak mo joene zakdoek

ge moet u nie mji in oudnn kèèrl
lat et der nu ol mor út
want ti gie teegen de wèreld
mak mo da'j joen neuze snút

ge moet u nie mji in oudnn kèèrl
lat et der nu ol mor út
want ti gie teegen de wèreld
mak mo da'j joen neuze snút

trek mo mynne foto
vour ip't dashboard van joenen oto
iderjin kan zien
da'j goe smoake et
moest'j joen eigen te pletter rienn
god verbiede
en mynne wil geschiedde
is't nu goed of malafide
oak et toeloate of verbiede
mynne wil i wet
en 'k èt get
'k è ol bergn verzet
'k è ze weg gebolleket
vo da ze woarn besmet
deur hyjena's ipgefret
mynne troon is ol bezet
deur myn eigenste zelvn
hjil d'omgevinge i geplet
'k ben ier ip myn plekke
dat u nie anstoat kan my nie rekkn
ne welgemjindn
serieus lik stjin
en wok et volgende
weeke gebjinte
maggn bljikn in de zunne
en ton begroavn in e tunne
ol gezeegnd deur e nunne

en in u onderbroek
kykt je ton ip facebook
gin nieuwe moatn èn
in uzzen outlook
ge voelt et ankomn
en g'oud u nie mji kloek
nu kommn der troantjes é
pak mo joene zakdoek

en in u onderbroek
kykt je ton ip facebook
gin nieuwe moatn èn
in uzzen outlook
ge voelt et ankomn
en g'oud u nie mji kloek
nu kommn der troantjes é
pak mo joene zakdoek
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: DJ 4T4, Flip Kowlier, Serge Buyse

Composer: ?

Publisher: Plasticine

Details:

Released in: 2012

Language: Dutch

Appearing on: Stuntman (2012)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found