't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - genoeg gelachen vintje lyrics

Your rating:
Ik ben dendien met het allergrwôtste ego,'k spele soms Risk, en 'k spele gin Stratego.
Een tasse kaffie werkt ipbouwend lik neong,
'k skippe ryms lik zwyns,
ze goan van ier tût Montenegro.
Ge meug zeggn da 'k stoppe
ô 'k me myn tekst'n kloppe an de deur van extase,
'k zit'in een zwoare foase,
't goat over in een twod anders lik Willem Vermanders,
liedjes over mietjes zonder pietjes ût de Westfloanders.
Verzacht'nde omstandigheedn èn bie mie gin pak,
ô 'k ontdekke da'j skuldig zyt tôn è'j 't an une frak.
Môr ô't blykt da'j 't nie gedoan èt, tôn zy'j ip u gemak.
Frak is 't zelfste lik anorak en stront lik kak.
Ah, Mario, dad es nen impressario,
j' ôd em an't skema lik nen acteur an't scenario.
Mario speelt gitare en zyn oarn zyn adario?
J' weunt in Izzegem en nie in Ontario.

Ah Ik wille geld voe ne stereo
en tôn doarachter geld voe ne video.
'K bent beu van rond te rien me myne koersvelo.
Papa gif mie oste blief ne cabrio

Ah Ik wille geld voe ne stereo
en tôn doarachter geld voe ne video.
'K bent beu van rond te rien me myne koersvelo.
Papa gif mie oste blief ne cabrio


Ik ben een prototype van een nieuw swôrt vint,
jin die niemand onderbrikt,
jin die oltyt wel 'n twa nieuws ûtvindt,
jin die de machtigste woordn an elkoar spint,
en ol de dé die peiz'n van te concurreern
bezint jir da 'j begint.
Zy'j blind, f wild'je nie zien.
Of wild'je kluchtig zyn lik Armand Pien
en deur u kluchtn minsen doen ofzien.
Zukke gassen wille 'k ik mienn lik de peste,
wacht mô tût da 'k ik ne kji de stol ûtmeste.
De veugel kan nie vliegen, 'k zie gin redens voe te zwiegn,
'k kanne nû kattekwoad ûtsteekn
zonder da 'k er mie moet'ût liegn.
Nwoi gin straffe skrivvn, nwoi gin bille vryvn,
nwoi gin gat mji lekkn en overdreevn overdryvn.
Nû ben 'k weg ût VTI, 't e gedoan me lachn me mie.
Ze goan nog dwôzjaloes zyn ôn ze mie zien ip MTV.
Omryngd deur 100 mokskes,
'k drage nwoi gin witte sokskes,
ge meug zekers zyn da 't woar is,
lik dan de Chineezn eetn me stokskes.

Den eemel brikt in stikk'n
en j'vol nô beneen ip de kopp'n van de suckers
die under an Buzza will'n meetn.
Onwôzeloars, ljilikkoars, ze lwôpn weg ôl'olle kantn.
Dommestiek dien intresant'n,
ik beezge min prette kantn in 't hof van commerce,
we skytn pestn verre van 't eetn van appelsyns
n pèsn ût blik ip syrope, ol d'MC's da 'k strope,
maakn van under stik, ze weetn nie wik,
en 'k hope da uh mjister van ceremonie,
Dommestiek, bjiste zonder tronie,
vrji geflypt, Buzza, Buzza, Cauwelier, è'j gin vier,
'k è gôste vô jin ip te steekn gecombineerd me bier.
En in Izzegem crossn we wyder rond gjille daagn,
en 's nachs en ol, de wûvjes keun nie klaagn,
't begund'ier nû te vlaagn boven Izzegem stad,
een byz'in oezne nekke en we zyn slekkenat.
Mô 'k è mie nwoi loatn passeern deur een bitje woatre,
d'n arrangeur goat arrangeern me veel gekallefoatre,
me veel geduld en me veel passensie,
'k moete nie nô skole want 't e gjil myn leevn confrentie
en dad es zwô gjistig,
'k goa mjir zeggn, 't e bjistig,
wuk da 'k ik nie gèrn ete zyn petattn me de kjiste.
Mô doarenteegn zô'k mie wel loatn goan an ne crèm,
de gassn die da nie meugn werkn vrjid ip myn systèm.
En zydder niet oljinne, ge meug gerust zyn da 'k et mjinne.
'k benne muskien an 't lachen,
mô myn sarcasme e nie kljinne,
moe giletteskerp tussen zeur en zerp
e de smake da'j mie achterblûft in joen mûlewerk.
En tandpasta, dad es ier toch ol gin avance,
't feit da 'j nog leevt keun'j beskouwn lik grwôte chance.
Lik dikke buzze, lik vette piete,
ô'j per ong'luk vrji goe rept,
wit tôn toch da 'k ik verskiete.

Genoeg gelachn vintje, 't goa nû vwôrt serieus zyn,
'k goa je nie vertelln over slym en ingenieus zyn,
ik ben ginne paster dus 'k goa nie begunn preken,
tenzie da'j d'rip u blwôte knien komd'achter smeekn.
Der zyn een poar gassen ût Aarschot die probeern,
ze weetn nie oe gevoarlik dat es voe te concurreern:

ol de dee die probeern te concurreern goa'k castreern,
en ô'j oliek u kanse waagt, tôn moe'j nog rippeteern,

ol de dee die probeern te concurreern goa'k castreern,
en ô'j oliek u kanse waagt, tôn moe'j nog antreneern,

ol de dee die probeern te concurreern goa'k castreern,
en ô'j oliek u kanse waagt, tôn goa'j panikeern.

Luls, vûle luls,
ik zegge luls, vûle luls,
ik zegge luls, vûle luls,
ik zegge luls,

Ik wille geld voe ne stereo
en tôn doarachter geld voe ne video
'K bent beu van rond te rien me myne koersvelo.
Papa gif mie oste blief ne cabrio.

Ik wille geld voe ne stereo
en tôn doarachter geld voe ne video
'K bent beu van rond te rien me myne koersvelo.
Papa gif mie oste blief ne cabrio.
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Dutch

Appearing on: En In Izzegem (1998)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found