Rients Gratama

Rients Gratama - Jongfolk Ha Wille

Your rating:

Ik rûn op in snein mei myn maat yn `e rein

En wy seinen: wêr sille wy ris hinne

Omdat jo sa sneins by ús yn dat gat

Wol in kûgel troch it doarp jaaie kinne

Dan is it sa saai op `e klaai, och oerdei falt it mei

Dan is elk oan it wurk

Mar sneins is der neat te beleven

En dan is it leven sa droech as in kurk

De toer is sa stomp en noch stommer as stom

yn `e regel dan pak ik myn brommer en brom

Nei it iene of oare feest, yn it iene of oare gat

Want je moatte úteinliks doch wat

En sa gong it ek op dy snein, tsjin myn maat haw ik sein:

Is der neat te fersieren?

Der wie net in harses op `t doarp sa`k al sei

`t Is by ús dan sa dea as de pieren

Ik frege ús heit om `e kaai en wy gongen op wei

En wy sochten ús heil

It reinde dy dei as de sykte

Ik waard op myn brommer sa wiet as in dweil

Wy gongen mar wer foar de lol nei in bal

En ik switte my dea, want it wie dêr sa fol

Earst doe kaam der kabaret, dêrfan hie ik gjin ferlet

En doe hongen wy oan it buffet

En doe kaam it dûnsjen, mar ja om fuortdaliks

Mei in faam op dy flier om te hippen

Dat like ús neat en dus bleauden wy stean

By de taap om in bierke te wippen

En doe, nei in stik of wat glêskes

Doe weagen wy beiden úteinliks in skot

En doe werom nei de taap

Want fan al dat heal wiizjen dan swit je je rot

En doe kaam de foxrot-finale al gau

En doe setten myn maat en iksels mar wer ôf

En doe spile it muzyk, op fersyk fan it publyk

Noch ien kear foar dy switterige klyk

Noch ien kear foar dy switterige klyk

Noch ien kear foar dy switterige klyk

Jongelui hebben plezier

Ik liep op een zondag met mijn vriend in de regen

En wij zeiden: waar zullen we eens heen

Omdat u zo zondags bij ons in dat gat

Wel een kogel door het dorp kunt jagen

Dan is het zo saai op de klei, och overdag valt het mee

Dan is iedereen aan het werk

Maar zondags is er niks te beleven

En dan is het leven zo droog als een kurk

De toren is zo stomp en nog stommer als stom

In de regel dan pak ik mijn brommer en brom

Naar het één of andere feest, in het één of andere gat Want je moet uiteindelijk toch wat

En zo ging het ook op de zondag, tegen mijn vriend heb ik gezegt:

Is er niks te versieren?

Er was geen kop in het dorp zoals ik al zei

Het is bij ons dan zo dood als de pieren

Ik vroeg mijn vader om de sleutel en we gingen op weg

En wij zochten ons heil

Het regende die dag als de ziekte

Ik werd op mijn brommer zo nat als een dweil

Wij gingen maar weer voor de lol naar een bal

En ik zweette mij dood, want het was er zo vol

eerst kwam er cabaret, daaraan had ik geen zin

En toen hingen we aan het buffet

En toen kwam het dansen, maar ja om metteen

Met een meisje op de vloer om te hippen

Dat leek ons niks en dus bleven we staan

Bij de tap om een biertje te wippen

En toen, na een paar glaasjes

Toen waagden we beiden uiteindelijk een schot

En toen weer terug naar de tap

Want van al dat gek doen dan zweet je je rot

En toen kwam de foxtrot-finale al gauw

En toen gingen mijn vriend en ikzelf maar weer weg

En toen speelde de muziek, op verzoek van het publiek

Nog één keer voor die zweterige kliek

Nog één keer voor die zweterige kliek

Nog één keer voor die zweterige kliek

Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: Bijke-rige

Details:

Released in: 1976

Language: Dutch

Appearing on: Ha Dy Rients (1976)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found