Moonlight

Moonlight - G lyrics

Your rating:
"Nic w ¿yciu nie zdarza siê przypadkowo."

G³os który s³yszê
Prowadzi ze mn¹ wojnê
Poni¿a mnie
Gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ
G³os który czujê
Prowadzi ze mn¹ wojnê
Nie lubi
Gdy zamykam siê na w³asne s³aboœci
G³os który by³ pierwszego dnia
G³os z którym idê
Robi za mnie wszystko
G³os który ka¿e zamkn¹æ mi oczy
I milczy na wszystkie moje proœby
Zamiast przed³u¿aæ
Co ju¿ skoñczone
Mówi
Masz jeszcze nastêpny raz
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found