I.f.k.

I.f.k. - ¹¡® lyrics

Your rating:“¢¨¤¥« §¢¥§¤ã ª®â®à ï ¢­¨§ «¥â¥«  ᣮà ï ¤®â« 

â® ¡ë« ­¥¡  ª ¯à¨§ ¨ ­¥¡® ᣮࠫ® ®â áâ뤠

‡  â® çâ® ®­® ¤ à¨«® ­ ¤¥¦¤ã ¨ ¢¥àã «î¤ï¬

Š®â®àëå ¯®â®¬ 㡨«®

ˆ ¬­¥ ­¨ç¥£® ­¥ ¡ã¤¥â

Žâ ¨áªàë í⮩ ᣮॢ襩 ¢ å¬ã஬ ®á¥­­¥¬ ­¥¡¥

  ¬­®£® «¥â ¯®áâ à¥¢è¨©

Ÿ ¢ë襫 ¨ å«®¯­ã« ¤¢¥àìî

¥¡® ª ª § ªàëâ ï ¤¢¥àì

¥¡® á«®¢­® ¤¢¥àì ¢ ­¨ªã¤ 

Ÿ ­¥ ¤ã¬ « ⮣¤  ® ⮬ çâ® ï §­ î ⥯¥àì

‘­®¢  §¢¥§¤  ª®â®à ï ¢¢ëáì áâ६¨âáï ¢á¥ ïàç¥ £®àï

—¨áâ  ¨ «¥£ª  ª ª ¬ëá«ì

â® ­¥¡® ᪠§ «® ¤ãè¥ ¯®à 

'㤠 £¤¥ ¡®«ìè¥ ­¥ áâ ­¥â ¡®«¨ çâ® â ª ¤®áâ ¢ « 

Š®£¤  ⥡ï ⮯¨«¨ ¢ áâ ª ­¥

ˆ ¢®â ¤ãè  â ª ãáâ « 

—â® ¤ ¦¥ «¦¨¢®¥ ­¥¡® áâ «® á¢ïâë¬ ¨ ç¨áâë¬

ˆ á«®¢­® ¤¢¥àì ­  ­¥á¬ § ­­ëå ¯¥â«ïå ®âªàë« áì á® áªà¨¯®¬ ¨á⨭  
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Welsh

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found