Al Sirat

Al Sirat - Zâ³o lyrics

Your rating:
Znów nieprzespana noc...
Teraz, kiedy zapad³ zmrok, widzisz jasno, tak jak w dzieñ,
co spieprzy³eœ znowu, gdzie wybra³eœ Ÿle!
Masz okazjê, by zmieniæ to!
Przestañ winiæ œwiat za ca³e,
ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
zamiast jêczeæ...

"Tak przera¿a mnie ten syf, w którym codzieñ
musimy tarzaæ siê, gdzie Boga krew 
z bluŸnierczych sp³ywa ust i wszystko traci sens.

Znów zmarnowany dzieñ...
Dzisiaj znów pamiêtasz jaki mia³eœ w ¿yciu cel, 
lecz dziœ o kolejny krok od niego oddali³eœ siê!
ZnajdŸ przyczynê i usuñ j¹.
Przestañ winiæ œwiat za ca³e
ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
zamiast jêczeæ...

"Tak [...]"

[Solo: Cola]
[solo: sYn]

Twój ukochany strach...
Chocia¿ dobrze wiesz co robiæ, ci¹gle motasz siê.
Boisz siê co bêdzie, gdy wybierzesz Ÿle.
Uwierz w siebie, nie wa¿ne co,
przestañ winiæ œwiat za ca³e
ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
zamiast skomleæ...

"Tak [...]"Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found