Twarres

Twarres
wêr bisto (English translation)

Dutch
English
wêr bisto
Wêr bisto
Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer aon tink
Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer aon tink

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij

Oeh
Hjir bin ik,
Wêr bisto
It is al lang lyn

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik (Hjir bin ik)
Wêr bisto (Wêr bisto)
It is al lang lyn

Hjir bin ik (Hjir bin ik)
Wêr bisto (Wêr bisto)
It is al lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy,
Eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy,
Eltse kear opnij
Eltse kear opnij
When I saw you long ago
What does it really hurt when i think about it again
When I saw you long ago
What does it really hurt when i think about it again

I see you
I hear you
I feel you, everytime again
I see you
I hear you
I feel you, everytime again

Here I am
Where are you
It is already long ago
Here I am
Where are you
It is too long ago

You are not else then sweet (you are only sweet)
It's that you just don't do/act wrongly
I love you, the way you are
Just that you know that

Here I am
Where are you
It is already long ago
Here I am
Where are you
It is too long ago

You are not else than sweet/you are only sweet
It's that you just don't do/act wrongly

I love you the way you are
Just to let you know

I see you
I hear you
I feel you, everytime again
I see you
I hear you
I feel you everytime again
everytime again
walter

Submitted by walter at Thu 01 Aug, 2002 12:00 am

walter

Translation submitted by walter at Wed 24 Oct, 2012 8:11 pm

Author: Mirjam Timmer
Composer: Mirjam Timmer
Publisher: EMI Music Netherlands BV
Published in: 2001
Language: Dutch
Available on: Stream (2001)
Also available in: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum