Jan Tekstra

Jan Tekstra
mei men alline

Heit ik wol mei dy te fiskjen
en moast myn neie fuotbal sjen

Heit, do moatst mei my healwiizje
en my leare hoe’t ik in bân plakke kin

Heit, wolst mei my nei de kermis ta
en de fjouwerjûnetocht mei my rinne
en op e’ ein fan e’ tocht
gewoan wer op e’ nei begjinne

Heit, ‘k soe fan dy swetse poche beare wolle
tsjinoer myn maten
want harren heiten kinne ek sa folle

Moarn heit, moarn wol ik foar dy it keatsen winne
En heit, asto dan lâns de kant stean koest
soesto my dan noch kinne

Heit, wolst mei my nei de kermis ta
en de fjouwerjûnetocht mei my rinne
want allinne mei mem,
bin ik sa allinne

Wit heit wol, dat achter ús hûs
hiele moaie paadsjes rinne
dus soe heit dan net efkes in kearke komme kinne
want allinne mei mem, bin ik sa allinne

Heit, ‘k soe fan dy swetse poche beare wolle
tsjinoer myn maten
want harren heiten kinne ek sa folle

Heit, hasto wyl yn ‘e gaten
dat ik no al alve bin

Jan Tekstra

Submitted by Jan Tekstra at Thu 03 Apr, 2003 12:00 am

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Language: Dutch
Available on: Keale Ferskes (2002)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum