Kléan

Kléan
heer halewijn

Heer Halewyn zong een liedekijn,
Al die dat hoorde wou bi hem zijn.
En dat vernam een koningskind,
Die was zoo schoon en zoo bemind.

Zi ging voor haren vader staen:
'Och vader, mag ik naer Halewijn gaen?'
'Och neen, gy dochter, neen, gy niet:
Die derwaert gaen, en keeren niet!'

Zy ging voor haren broeder staen:
'Och broeder, mag ik naer Halewyn gaen?'
''t Is my al eens, waer dat gy gaet,
Als gy uw eer maer wel bewaerd

Toen is zy op haer kamer gegaen
En deed haer beste kleeren aen.
Zy ging al in haer vaders stal
En koos daer 't besten ros van al.

Zy zette zich schrylings op het ros:
Al zingend en klingend reed zy doort bosch.
Als zy te midden 't bosch mogt zyn,
Daer vond zy myn heer Halewyn.

Hy bondt syn peerd aen eenen boom,
De joncvrouw was vol anxt en schroom.
'Gegroet', sei hy, 'gy schoone maegd,
Comt, zit hier neer, onbindt u hair.'

Zy reden met malkander voort
En op de weg viel menig woord.
Zy kwamen al aen een galgenveld;
Daer hing zoo menig vrouwenbeeld.

Alsdan heeft hy tot haer gezeid:
‘k ga u vermoorden schoone meid
'Mits gy de schoonste maget zyt,
Zoo kiest uw dood! het is noch tyd.'

'Wel, als ik dan hier kiezen zal,
Zoo kieze ik dan het zweerd voor al.
Maer trekt eerst uit uw opperst kleed.
Want maegdenbloed dat spreidt zoo breed,

Eer dat zyn kleed getogen was,
Zyn hoofd lag voor zyn voeten ras;
Zy nam het hoofd al by het haer,
En waschtet in een bronne klaer.

Zy zette haer schrylings op het ros,
Al zingend en klingend reed zy doort bosch.
Toen ze aen haers vaders poorte kwam,
Zy blaesde den horen als een man.

En als de vader dit vernam,
't Verheugde hem dat zy weder kwam.
Daer wierd gehouden een banket,
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Pegasus

Submitted by Pegasus at Thu 01 Apr, 2004 12:00 am

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Language: Afrikaans

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum